TERMS AND CONDITIONS

Artikel 1 – Definities
1.1 María´s Paella´s: María´s Paella´s, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66024625, optredend onder haar handelsnaam: María´s Paella´s. 1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maria´s Paella´s een overeenkomst sluit met betrekking tot de door María´s Paella´s te leveren producten en/of door María´s Paella´s te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door María´s Paella´s georganiseerde activiteiten. 1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met María´s Paella´s, die betrekking heeft op de producten of diensten van María´s Paella´s. 1.4 Activiteit: de door María´s Paella´s aangeboden diensten. Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door María´s Paella´s te leveren producten of te verrichten diensten. 2.2 María´s Paella´s kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Indien de klant María´s Paella´s verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door María´s Paella´s te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 3.2 Een door María´s Paella´s gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij María´s Paella´s in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt María´s Paella´s dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermaling van María´s Paella´s nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan María´s Paella´s binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt. 3.4 Indien de klant van María´s Paella´s bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van María´s Paella´s uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod. 3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. 3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen. Artikel 4 – Prijs
4.1 María´s Paella´s behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. María´s Paella´s is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen. 4.2 María´s Paella´s hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de masterclass, waarbij de te nuttigen drankjes zijn inbegrepen (per persoon: 1 Sangría Don Simón). Extra drankjes worden afgerekend op basis van nacalculatie. 4.3 Indien de klant gedestilleerde dranken wenst, zal dit uitdrukkelijk van tevoren moeten worden verzocht en deze zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend. 4.4 De prijzen zijn inclusief btw voor particulieren en excl. btw voor btw-plichtige bedrijven/instanties e.d. Artikel 5 – Betaling
5.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 5 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is María´s Paella´s gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten. 5.2 Indien betaling binnen de in punt 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. 5.3 María´s Paella´s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst betaling van de klant te vorderen. 5.4 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. 5.5 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die María´s Paella´s lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant. 5.6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan María´s Paella´s voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting. Artikel 6 – Opdrachtwijzigingen
6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde eindfactuur. 6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan María´s Paella´s kenbaar te worden gemaakt en door María´s Paella´s te worden geaccepteerd. 6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door María´s Paella´s worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement. Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 María´s Paella´s is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van María´s Paella´s is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald. 7.2 María´s Paella´s is niet aansprakelijk voor schade door de door María´s Paella´s geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens María´s Paella´s die de schade heeft veroorzaakt. 7.3 María´s Paella´s is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens María´s Paella´s die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is María´s Paella´s niet aansprakelijk. 7.4 María´s Paella´s is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens María´s Paella´s. De klant vrijwaart María´s Paella´s voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door María´s Paella´s verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens María´s Paella´s. 7.5 María´s Paella´s zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. María´s Paella´s verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van María´s Paella´s en/of door María´s Paella´s ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan María´s Paella´s toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. María´s Paella´s is in die gevallen niet schadeplichtig. Artikel 8 Annulering overeenkomst groeps masterclass, showcooking of catering, uitgeserveerd diner, locatiehuur of een ander culinair arrangement
8.1 Het door de klant aan María´s Paella´s opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. De klant is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijk annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 20% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vind uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Wanneer blijkt dat María´s Paella´s voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is María´s Paella´s gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normaal geldende condities. In alle gevallen van annulering is de klant, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan María´s Paella´s verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van María´s Paella´s leiden. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
a) Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan María´s Paella´s te betalen.
b) Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
c) Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
d) Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
e) Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen. Artikel 9 – Annulering overeenkomst open masterclass, showcooking of catering
9.1 Indien de klant de overeenkomst terzake van de kookworkshop of kookcursus al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan opzegging ten aanzien van het deelnemende aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) gelden de volgende voorwaarden:
a) Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan María´s Paella´s te betalen.
b) Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
c) Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
d) Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
e) Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan María´s Paella´s te betalen.
9.2 De klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit wordt doorgegeven aan María´s Paella´s. Artikel 10 – Cadeaubonnen
10.1 Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte tenzij anders vermeld op de cadeaubon. Verzilveren moet binnen de geldigheidsdatum van de cadeaubon, maar de (start) datum van de gekozen masterclass of showcooking mag wel buiten de geldigheidstermijn vallen. 10.2 Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden en zijn vrij overdraagbaar. 10.3 Cadeaubonnen of restwaarde van cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen, aanschaf van producten of voor een extra persoon. De restwaarde wordt bijgehouden in het klantenbestand van María´s Paella´s. De restwaarde kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon. 10.4 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: betaling via factuur (op de rekening van María´s Paella´s), contant of per PIN. Artikel 11 – (Be)eindigen van de overeenkomst
11.1 Indien María´s Paella´s, het door in rekening gebrachte bedrag van de aanbetalingsfactuur of eindfactuur niet binnen zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8 sub e gehouden is 100% van de aanbetalingsfactuur aan María´s Paella´s te voldoen, zonder dat María´s Paella´s aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd. 11.2 María´s Paella´s heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.
11.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is María´s Paella´s gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd. Artikel 12 – Auteursrecht
12.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door María´s Paella´s tot stand zijn gekomen blijven eigendom van María´s Paella´s Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen María´s Paella´s en de klant is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.
copyright © 2017 maria´s paellas
TERMS AND CONDITIONS